Συμπληρώστε τα κένα με τις κατάλληλες λέξεις

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
1. Ο ρόμβος του διαγράμματος ροής, είναι η συνθήκη (λέξη) του κώδικα
2. Η συνθήκη μέσα στο ρόμβο είναι <
3. Το κλωνάρι της ενέργειας που εκτελείται (αληθής) είναι η λέξη του κώδικα.
4. Το σημείο επανασύνδεσης στον κορμό είναι η λέξη του κώδικα.